Program i prezentacije

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Malo predvorje

Četvrtak, 3. svibnja 2018.

09:00 – 10:00Prijava sudionika
10:00 – 10:15 Otvaranje Festivala i pozdravni govori
10:15 – 11:30Jelena Bilić (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske):
Nacionalni plan digitalizacije kulturne baštine 2025.

Darko Babić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Interpretacije baštine: ishodišta, smisao, primjena

Mirna Draženović, Iva Klarić Vujović (MUZE):
Duh mjesta i interpretacija baštine: mozaik primjera iz prakse
11:30 – 12:00 Stanka za kavu
12:00 – 13:30Barbara Lovrinić (Institut za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu):
Procesi digitalizacije kulture i umjetnosti u Hrvatskoj: razvoj, stanje, perspektive

Renata Petrušić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu: novosti za baštinske ustanove

Jasenka Ferber Bogdan (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Arhiv za likovne umjetnosti):
Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (DiZbi HAZU) – 10 godina kasnije

Anuška Deranja Crnokić, Sanja Grković, Marija Jenić Pugelnik (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Služba za dokumentaciju i registar kulturnih dobara):
Zbirke fotografske dokumentacije Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture – od analognog do digitalnog

13:30 – 14:30Stanka za ručak
14:30 – 15:00Predstavljanje izlaganja na posteru
15:00 – 16:30Marijana Špoljarić Kizivat (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek):
Razumijevanje legata u kontekstu digitalne humanistike

Snježana Radovanlija Mileusnić (Muzejski dokumentacijski centar):
Književna baština u muzejima

Sanda Kočevar, Goran Zlodi (Gradski muzej Karlovac; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Digitalizacija knjiga iz Zbirke dokumentarne građe Povijesnog odjela Gradskog muzeja Karlovac

Ana Škvarić (Muzej grada Koprivnice):
Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice

Petak, 4. svibnja 2018.

09:00 – 10:00Obilazak Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
09:30 – 10:00 Prijava sudionika
10:00 – 11:30Marko Orešković (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Označivanje kao temelj jezika, učenja i obrade teksta

Tomislav Ivanjko, Žarka Vujić, Goran Zlodi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Zbirka dijapozitiva Maroević: komunikacijske i obrazovne mogućnosti

Kristijan Crnković, Tihomir Engler, Ivana Knežević Križić, Marina Vinaj (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Muzej Slavonije u Osijeku; ArhivPRO d.o.o.):
Essekiana: digitalizacija novina tiskanih goticom

Ana Barbarić, Ivana Hebrang Grgić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Hrvatski iseljenički tisak (HIT) – od bibliografije do digitalizacije
11:30 – 12:00Stanka za kavu
12:00 – 13:30Bratislav Lučin, Renata Petrušić (Marulianum; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Virtualna izložba Marko Marulić

Jasenka Gudelj, Anita Ruso (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Virtualna izložba Vizualiziranje nacionalnog: skjavonske/ilirske bratovštine i kolegiji u Italiji u zbirkama NSK

Jelena Miškić (Gradska knjižnica Vukovar):
Virtualna izložba Nikola Andrić – Parižanin s Vuke

Dubravka Petek, Marija Pipp (Knjižnice grada Zagreba):
Narodna tiskarnica Ljudevita Gaja – virtualna izložba

Kristina Judaš, Iva Perinić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Virtualna izložba Hrvatska glagoljica
13:30 – 14:30Stanka za ručak
14:30 – 16:00Nataša Mučalo (Državni arhiv u Šibeniku):
Šibenske isprave u Zbirci srednjovjekovnih isprava Hrvatskoga državnog arhiva

Dario Franić (Državni arhiv u Sisku):
Projekt digitalizacije projektne dokumentacije arhivskog fonda HR-DASK-449: Rudarsko udruženje Talionica Caprag 1938.–1946.

Sanja Budić Leto, Iva Kaić, Vedran Juričić (Muzej triljskog kraja; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Mobilna aplikacija za prezentaciju arheološkog lokaliteta Tilurij i Muzeja triljskog kraja

Neda Adamović, Tomislav Adamović, Martina Krivić Lekić, Silvija Sitta, Ljubica Trumbetaš (Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar; Veleučilište u Bjelovaru; Državni arhiv u Bjelovaru; Gradski muzej Bjelovar; Konzervatorski odjel u Bjelovaru):
Šetnja Bjelovarom – virtualna izložba

Sofija Klarin Zadravec, Dragana Koljenik (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Od virtualne izložbe do mobilne aplikacije o rijeci Krki: suradnja u interpretaciji baštine

POSTERSKA IZLAGANJA

Iva Adžaga (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Obilježavanje stogodišnjice Prvoga svjetskog rata: projekti digitalizacije

Matilda Justinić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Digitalizacija ilustriranih hrvatskih novina i časopisa iz 19. stoljeća i početka 20. stoljeća

Sanda Kočevar (Gradski muzej Karlovac):
Digitalizacija fonda Prvog hrvatskog pjevačkog društva “Zora” Zbirke dokumentarne građe Povijesnog odjela Gradskog muzeja Karlovac

Anamarija Starčević Štambuk, Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku):
Digitalizacija kataloga i kartoteka Instituta za etnologiju i folkloristiku

Vesna Vlašić Jurić, Marija Perkec (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Virtualna izložba Crteži Huga Conrada von Hötzendorfa